Тарифи

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени в НАРЕДБА № 1 от  09.07.2004 г. ( изм. и доп. бр. 28.03.2014 г.  издадена от Висш адвокатски съвет)  за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г., която прилагам.

 

Съдържание
Раздел I
Раздел II
Раздел III
Раздел IV
Раздел V
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

Раздел I

Общи разпоредби
Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид помощ. Чл. 2. (1) При липса на писмен договор размерът на възнаграждението се определя от адвокатския съвет по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.
(2) В случаите по чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата полагащото се адвокатско възнаграждение се определя от съда или органите на досъдебното производство съгласно тази наредба.
Чл. 3. Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение, внесеното възнаграждение не се връща.
Чл. 4. Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.
Чл. 5. Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ на:

  1.  материално затруднени лица;
  2.  лица, които имат право на издръжка;
  3.  близки и роднини, както и на юристи.

 

Раздел II

Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.) Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. - 20 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за писмена консултация - 40 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за проучване на дело с даване на мнение по него - 60 лв.;
4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за тъжби до прокуратурата и полицията - 50 лв.;
5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби - 50 лв.;
6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство - 200 лв.;
7. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за съставяне на завещание - 150 лв.;
8. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт: а) (отм., предишна буква "б", изм. изцяло - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес до 1000 лв.-50 лв.;б) (предишна буква "в", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;в) (предишна буква "г", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;г) (предишна буква "д", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;д) (предишна буква "е", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на: а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) едноличен търговец - 150 лв.;б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) събирателно дружество - 180 лв.;в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) командитно дружество - 200 лв.;г) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) дружество с ограничена отговорност - 300 лв.;д) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) акционерно дружество - 600 лв.;е) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) кооперативно сдружение - 250 лв.;ж) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) жилищностроителна кооперация - 250 лв.;з) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) фондации и сдружения с нестопанска цел - 350 лв.;и) (нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, предвидените в букви „б" - „д" възнаграждения се увеличават с 50 на сто; 10. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.);11. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец - 400 лв. месечно; за процесуално представителство, защита и съдействие по дела, както и за изготвянето на книжа по чл. 6, т. 3 - 5, т. 8 - 9 по възлагане от съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение съгласно тази наредба.12. (нова - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за уговорена почасова консултантска дейност-60 лв. на час.
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.) Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните: 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. - 20 лв.;2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за писмена консултация - 40 лв.;3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за проучване на дело с даване на мнение по него - 60 лв.;4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за тъжби до прокуратурата и полицията - 50 лв.;5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби - 50 лв.;6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство - 200 лв.;7. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за съставяне на завещание - 150 лв.;8. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт: а) (отм., предишна буква "б", изм. изцяло - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес до 1000 лв.-50 лв.;б) (предишна буква "в", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;в) (предишна буква "г", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;г) (предишна буква "д", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;д) (предишна буква "е", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър и регистриране на: а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) едноличен търговец - 150 лв.;б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) събирателно дружество - 180 лв.;в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) командитно дружество - 200 лв.;г) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) дружество с ограничена отговорност - 300 лв.;д) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) акционерно дружество - 600 лв.;е) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) кооперативно сдружение - 250 лв.;ж) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) жилищностроителна кооперация - 250 лв.;з) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) фондации и сдружения с нестопанска цел - 350 лв.; и) (нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, предвидените в букви „б" - „д" възнаграждения се увеличават с 50 на сто;
10. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за изготвяне на книжа за вписване в търговския регистър на съда на промени в случаите по т. 9 - 1/2 от посочените в същата възнаграждения ;
11. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец - 400 лв. месечно; за процесуално представителство, защита и съдействие по дела, както и за изготвянето на книжа по чл. 6, т. 3 - 5, т. 8 - 9 по възлагане от , като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение съгласно тази наредба. ;
12. (нова - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за уговорена почасова консултантска дейност-60 лв. на час.
 

 

Раздел III

Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция
 
Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно - не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове - 200 лв.; за трудови дела с определен интерес - съобразно ал. 2;2. (изм. изцяло - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за прекратяване на брак по исков ред-600 лв., а за развод по взаимно съгласие-400 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и чл. 6, т. 8;3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за бащинство и оспорване на бащинство - 500 лв.;4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за други неоценяеми искове - 300 лв.;5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 300 лв.;6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка - 300 лв. 7. (нова - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) в производства по частни жалби-1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11.8. (нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка - 200 лв. (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните: 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при интерес над 10 000 лв. - 830 лв. + 3 % за горницата над 10 000 лв.(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 800 лв.(4) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 800 лв.(5) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.(6) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.
 
Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие защита по граждански дела възнагражденията са следните: 1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно - трудови дела - 150 лв. По дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа възнаграждението е не по-малко от размера на минималната месечна работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или към момента на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове - 200 лв.; за трудови дела с определен интерес - съобразно ал. 2 . ;2. (изм. изцяло - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за прекратяване на брак по исков ред-600 500 лв., а за развод по взаимно съгласие-400 300 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и чл. 6, т. 8 ал. 4 ;3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за бащинство и оспорване на бащинство - 500 250 лв.;4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за други неоценяеми искове - 300 150 лв.;5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 300 200 лв.;6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка - 300 100 лв. 7. (нова - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) в производства по частни жалби-1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11.8. (нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка - 200 лв. (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие защита по дела с определен интерес възнагражденията са следните: 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при интерес до 1000 лв. - 300 100 лв.;2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 7 200 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. + 5 450 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при интерес над 10 000 лв. - 830 лв. + 3 650 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие защита по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 800 400 лв.(4) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие защита по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 800 400 лв.(5) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.(6) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.
 

Раздел IV

Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство е в размерите по чл. 13, ал. 1. При извършване на процесуални действия в различни дни се заплаща по 100 лв. за всеки следващ ден. 
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие защита в досъдебното производство е в размерите по чл. 13, ал. 1. При 300 лв., а при извършване на процесуални действия в различни дни се заплаща по 100 лв. за всеки следващ - по 60 лв. за всеки ден. 
§ 9 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (28.03.2014) 
§ 9. Член 12 се изменя така: „Чл. 12. Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство е в размерите по чл. 13, ал. 1. При извършване на процесуални действия в различни дни се заплаща по 100 лв. за всеки следващ ден."
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) (1) За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е: 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 400 лв.;2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) до 5 години лишаване от свобода - 500 лв.;3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) до 10 години лишаване от свобода - 800 лв.;4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) до 15 години лишаване от свобода - 1500 лв.;5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) над 15 години лишаване от свобода - 2000 лв.;6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) доживотен затвор - 3000 лв.;7. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 400 лв.;8. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 2 от 2009 г.; предишна т. 9, изм., бр. 28 от 2014 г.) за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие - 400 лв.;9. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; предишна т. 10, изм., бр. 28 от 2014 г.) за проучване на дело без участие в наказателното производство - 300 лв. (2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.)За процесуално представителство, защита и съдействие на гражданския ищец или на гражданския ответник възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2, но не по-малко от 400 лв.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) (1) За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е: 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 400 250 лв.;2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) до 5 години лишаване от свобода - 500 300 лв.;3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) до 10 години лишаване от свобода - 800 500 лв.;4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) до 15 години лишаване от свобода - 1500 800 лв.;5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) над 15 години лишаване от свобода - 2000 1200 лв.;6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) доживотен затвор - 3000 1800 лв.;7. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 400 300 лв.;8. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 2 от 2009 г.; предишна т. 9, изм., бр. 28 от 2014 г.) за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие - 400 лв.;9. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; предишна т. 10, изм., бр. 28 от 2014 г.) за проучване на дело без участие в наказателното производство - 300 лв. явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие - 200 лв.; 10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за проучване на дело без участие в наказателното производство - 100 лв. (2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.)За процесуално представителство, защита и съдействие За защита на гражданския ищец или на гражданския ответник възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2, но не по-малко от 400 гражданския ответник - 200 лв.
 

 

Раздел V

Възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства за една инстанция
Чл. 19. За защита в производства по Закона за здравето минималното възнаграждение е 150 лв.
Чл. 20. За защита в самостоятелните съдебни процедури по Закона за закрила на детето минималното възнаграждение е 200 лв.
Чл. 21. За защита в производства по чл. 70 и 72 от Семейния кодекс минималното възнаграждение е 200 лв.
Чл. 22. За защита в производства по Закона за домашното насилие минималното възнаграждение е 200 лв.
Чл. 23. За защита в производства по Закона за екстрадиция и европейска заповед минималното възнаграждение е 250 лв.
Чл. 24. За защита в производства по Указа за борба с дребното хулиганство минималното възнаграждение е 150 лв.
Чл. 25. За защита в производства по екзекватура минималното възнаграждение е 150 лв.
Чл. 26. За защита в производства по делегация, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 150 лв.
Чл. 27. За правна помощ и защита на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 150 лв.
Чл. 28. За защита в производство по мярка за неотклонение, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 200 лв.
Чл. 29. За защита в производства за комулация минималното възнаграждение е 200 лв.
Чл. 30. За подготовка на искането по чл. 368 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 250 лв.
Чл. 31. За защита в производства по възобновяване на наказателни дела възнаграждението е не по-малко от минимума за една инстанция.
Чл. 32. За защита в производства по въпросите за изпълнение на присъда на чуждестранен съд по чл. 457, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 1/2 от минимума за една инстанция, съобразен с вида и размера на наказанието.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За непредвидените в тази наредба случаи възнаграждението се определя по аналогия.
§ 2. В случаите по чл. 64 от Гражданския процесуален кодекс (отм.), както и в случаите на чл. 78, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс присъденото възнаграждение не може да бъде по-ниско от трикратния размер на възнагражденията, посочени в тази наредба.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 3. Тази наредба е приета с решение на Висшия адвокатски съвет от 9.VII.2004 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата (ДВ, бр. 55 от 2004 г.) и отменя Наредба № 1 от 1999 г. за размера на минималните адвокатски възнаграждения (ДВ, бр. 93 от 1999 г.).

 

Контакти

Адвокатско дружество  "Зотева, Рашев, Пешев"

Офис
Благоевград 2700
Ул. Тодор Александров 43 Б
Етаж 2

Тел.  + 359 73 88 76 39
Факс + 359 73 88 76 39

Е-mail: lawblg@abv.bg
 

Къде да ни намерите