Услуги

Търговски сделки. Облигационно право. Търговска несъстоятелност

 • Изготвяне на договори и консултации във връзка със сделки по Търговския закон и Закона за задълженията и договорите;
 • Процесуално представителство по искове, свързани с договори, търговски сделки и деликти;
 • Участие в търговски преговори;
 • Изготвяне на оздравителни планове и правно съдействие за привеждането им в изпълнение и за възстановяване нормалната дейност на дружества в несъстоятелност.

Дружествено право

 • учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон и Закона за търговския регистър;
 • учредяване и регистрация на публични акционерни дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел;
 • преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне;
 • промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата;
 • Извършване на непарична вноска/апорт/ в капитала на търговски дружества
 • Свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, респ. на съдружниците; на облигационерите;  Консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества и стандартите за добро корпоративно управление;
 • процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителните органи и акционерите.

Изпълнителни дела

 •  Целта на всяко физическо или юридическо лице, което има вземане против друго, е по максимално бърз начин да получи своите пари. Ролята на адвоката в този случай е в навременното и компетентно изготвяне на документите по изпълнителното дело, отправянето на искания до съдебния изпълнител за извършването на различни справки, налагането на запори, възбрани и т.н.

Вещно право

 • инвестиции в недвижими имоти, строителство - консултации и съдействие по избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително чрез учредяване на търговско дружество или дружество със специална инвестиционна цел;
 • пълна проверка на валидността на вещните права и липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти;
 •  участие в преговори и изготвяне на предварителните договори и нотариални актове със собственици и строителни фирми за придобиване на земя, завършени обекти, обекти в строеж и при предстоящо строителство;
 •  пълно правно обслужване на инвестиционни проекти по придобиване на парцели и строеж на търговски и офис центрове, ваканционни селища, затворени комплекси, жилищни сгради;
 • договори за наем и управление на недвижими имоти;
 •  процесуално представителство по дела от вещноправен характер.

Банково право

 • консултации по специфични банкови операции и сделки: акредитиви, банкови гаранции и други;
 • консултации по договори за банкови кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози и други;
 • процесуално представителство на банки по дела, касаещи банкови операции и сделки.

Застрахователно право

 • правна подготовка и съдействие за водене на дела в областта на Застрахователното право
 •  отношения с Комисията за финансов надзор;
 • правни консултации във връзка със специфични застрахователни рискове:
 • гаранции, финансови загуби, бизнес-застраховане;
 • процесуално представителство при настъпване на застрахователни събития.

Административно право и процес. Данъчно право

 • обжалване на административни актове, наказателни постановления и ревизионни актове;
 • консултации относно благоприятни данъчни решения; консултации и процесуално представителство по дела от административен, данъчен, наказателно-административен характер.

Трудово право и социално осигуряване

 • изготвяне на трудови договори, проектодоговори и длъжностни характеристики;
 • изготвяне на други документи във връзка с трудовото законодателство - документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред и други;
 • правни становища по всички видове трудовоправни въпроси:
 •  Консултации на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и други;
 • консултации на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и други;
 • съдействие при воденето на преговори между работодатели и работници/ служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове;
 •  процесуално представителство пред съд по трудовоправни спорове във връзка с уволнения, обезщетения, неизплатени заплати и други.

Семейно право

Ние предлагаме консултиране и процесуално представителство при:

 • развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 •  вещноправни искове за собственост след развода;
 •  искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
 • спор за родителски права;

Брачeн договор

 • Брачният договор е писмено съглашение между бъдещи и/или настоящи съпрузи, т.е. дори при вече сключен брак може да се подпише брачен договор. Посредством него се уреждат имуществените отношения както по време, така и при прекратяването на брака, при това по начин, избран от двамата съпрузи.


 

 Наследствено право

 • делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.
 • определяне на наследствения дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
 • приемане и отказ от наследство;
 •  изготвяне на завещание;
 • дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазената част от наследството;

Наказателно право

 • съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство;
 •  съдействие и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др. компетентни органи; предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред;
 •  защита по обвинения в различни престъпления – престъпления против съсобствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие и др.;
 •  дела за реабилитация на осъдени лица.
 • ангажиране на компетентно и юридически издържано становище по законосъобразността на наказателните постановления, издадени от различни органи (нарушения по Закон за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.)
 •  оказване на съдействие и изготвяне на документи при обжалване на наказателно постановление по административен и съдебен ред;
 • процесуално представителство за защита пред съда при обжалване на наказателно постановление.

Авторско право и сродни права

 • изготвяне на издателски договори, договори за отстъпване права на излъчване и разпространение на програми и предавания;
 • договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права, договори за отстъпване на изключително или неизключително право на използване на произведения на авторското право;
 • консултации и правна защита в областта на авторското право и сродните му права.

Права на индустриална собственост

 • консултации и правно съдействие за регистрация в Патентното ведомство на търговски марки и други обекти на индустриалната собственост;
 • правна защита при нарушаване правата върху такива обекти;

   

Консултиране и изготвяне на лицензионни договори и договори за франчайзинг;

 • защита на конкуренцията и антимонополно право консултации по съставите на нелоялна конкуренция:
 •  увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти;
 • консултации в областта на концентрацията на стопанската дейност при сливания, вливания, придобивания и други случаи, предвидени от Закона за защита на конкуренцията, правно съдействие за уведомяване и получаване на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията;
 • консултиране във връзка с разрешителните процедури на Комисията за защита на конкуренцията;
 • консултиране на дружества с монополно и господстващо положение на пазара;
 • консултиране във връзка с ограниченията към забранени споразумения, решения и съгласувани практики, касаещи пряко или непряко регулиране на цени, разпределение на пазари или източници на суровини;
 • консултации по процедурата за освобождаване от забраната за постигане на горепосочените забранени споразумения, решения и съгласувани практики с решение на Комисията за защита на конкуренцията;
 • процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Обслужване на фирми

 •  Адвокатско дружество Зотева, Рашев, Пешев”предлага текущо правно обслужване на юридически лица. Ние ще ви консултираме, освен в областта на търговския оборот, трудовото право, така и по специализираното законодателство, свързано с развитието на фирмата и със спецификата на Вашата дейност.

Допълнителни услуги и Тарифи

 • Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред съдилищата се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.

 

 

Контакти

Адвокатско дружество  "Зотева, Рашев, Пешев"

Офис
Благоевград 2700
Ул. Тодор Александров 43 Б
Етаж 2

Тел.  + 359 73 88 76 39
Факс + 359 73 88 76 39

Е-mail: lawblg@abv.bg
 

Къде да ни намерите